نرم افزار های جامع اتوماسیون سازمانی 

گزیده خریداران

دیدگاه خریداران

پویایی و انعطاف حداکثری نرم افزارها

تغییرات و تطبیق نرم افزارها با نیازهای متنوع و متغیر جامعه بزرگ خریداران از ویژگیهای منحصر به فرد نرم افزار های اتوماسیون اداری و سازمانی پیوست است. ویرایشهای روزآمد محصولات در مقاطع زمانی کوتاه و حسب نیاز خریدار، در اختیار کاربران قرار می گیرد.

نرم افزارهای فراگیر سازمانی با رویکرد ERP

تولید و عرضه بیـــش از چهــل عنـــوان نرم افزار در حـــوزه های مختـــلف حسابداری ، منابــــع انسانــــی و اتوماسیـــــون اداری و سازمانــــــی با رویکــــــرد ERP، پوشـــش جامع و کاملی از نیــــازهای نـــرم افـــزاری یک ســــازمان فرآیندگرا را فراهــــــم می کنـــــــد.

اندازه پذیری نرم افزارهای پیوست

ارائه خدمات به گستره بزرگ خریداران پیوست از شرکتهای کوچک و بــزرگ تا سازمانهای دولتی افتخـــار ماست و این مهم مرهون پوشش فراگیـــــر نیازها و انعــــطاف و اندازه پذیـــری نرم افزار اتوماسیون اداری و سازمانی فرآیندگرای پیـــوست است.